Wyszukiwanie: nazwa, numer OE

Nasi specjaliści

My status

PRODUKTY

KATEGORIE

brak kategorii

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TAD-CAR

 

 1. WSTĘP

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.sklep.tadcar.pl jest Zofia Małocha prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TAD-CAR AUTO-CZĘŚCI. HANDEL I USŁUGA ZOFIA MAŁOCHA (adres do doręczeń: Bogucin 182 a, 21-080 Garbów), NIP 946-173-39-17, REGON 430593091.

 2. Niniejszy Regulamin, określa ogólne zasady na jakich prowadzona jest sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu Internetowego, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży Towarów i jest udostępniany Klientom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 5. Przed skorzystaniem ze Sklepu Internetowego należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przed dokonaniem zakupu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Dane osobowe- dane identyfikujące Klienta, zgromadzone przez Sprzedawcę m.in. poprzez formularz rejestracyjny korzystania ze Sklepu Internetowego.

 2. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 3. Konsument- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konto- oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 5. Oferta- pochodzący od Sprzedawcy opis Towaru zamieszczonego w Sklepie Internetowym, zawierający informacje o Towarze tj. nazwę, oznaczenia, znaki, symbole, cechy charakterystyczne, nazwę producenta, uwagi Sprzedawcy, dostępność, cenę, zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Regulamin- niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, Rejestracji, sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę oraz procedury reklamacyjnej.

 7. Rejestracja- czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

 8. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.sklep.tadcar.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze, jego dostępności oraz kupić Towar.

 9. Sprzedawca- Zofia Małocha prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TAD-CAR AUTO-CZĘŚCI. HANDEL I USŁUGA ZOFIA MAŁOCHA, Bogucin 182 a, 21-080 Garbów, adres poczty elektronicznej: sklep@tadcar.pl, telefonu kontaktowego: 81 517 88 10

 10. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym za cenę wskazaną przy jego prezentacji.

 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na czas przewidziany w Regulaminie.

 13. Zakup - zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 14. Zamówienie - złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, określające w szczególności jego rodzaj i ilość.

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Sprzedawcy oraz praw osób trzecich.

 2. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego lub narazić Sprzedawcę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.

 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Klientów w opiniach o produktach w Sklepie Internetowym treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: zawierających wulgaryzmy, nawołujące do przemocy lub nienawiści, naruszających dobra osobiste osób trzecich, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie lub prawa przemysłowe. W przypadku naruszenia zakazu, Sprzedawca może usunąć lub zmodyfikować opinię sprzeczną z tym Regulaminem.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Sklepie Internetowym treści reklamowych dotyczących Towarów, w formach stosowanych w Internecie.

 5. Sprzedawca umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.

 6. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w wyniku skutecznie dokonanego zamówienia Towaru oraz uiszczenia przez Klienta zapłaty za dany Towar.

 7. Klient może w dowolnym momencie i bezpłatnie usunąć Konto oraz rozwiązać umowę o świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,

 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,

 3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

 1. Przed skorzystaniem ze Sklepu Internetowego Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy wysyłając stosowne zapytanie na adres sklep@tadcar.pl

 2. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było poprawne. Jednak Sprzedawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy techniczne podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym problemy z dostępem do Towarów (może się zdarzyć, w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez kilku Klientów, że Towar nie będzie dostępny).

 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, należy je zgłaszać, wraz z ich szczegółowym opisem, do Sprzedawcy i będą one rozpatrywane indywidualnie.

 4. Sprzedawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (firewalle-blokady, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Sklepu Internetowego.

 

 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary zamieszczone w Sklepie Internetowym na stronie www.sklep.tadcar.pl.

 2. Towary, o których mowa w ust. 1. powyżej są zarówno fabrycznie nowe jak i używane, co jest odpowiednio oznaczone i opisane w Ofercie. W obu przypadkach, Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów zamieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego.

 

 1. REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Składanie Zamówienia Towaru przez Klienta u Sprzedawcy możliwe jest tylko za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez rejestracji lub po założeniu Konta w Sklepie Internetowym. Prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.sklep.tadcar.pl umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych opcji, w tym podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów.

 2. Do dokonania zakupu bez rejestracji konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie Danych Osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. adres email, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę).

 3. W celu Rejestracji, Klient powinien podać swoje Dane Osobowe oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.

 4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym powiązanego z loginem. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta.

 5. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 6. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.

 7. Utworzenie oraz korzystanie z Konta są dobrowolne oraz bezpłatne.

 8. W przypadku śmierci Klienta, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystanie ze Sklepu Internetowego wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Sprzedawcy okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.

 9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

 1. dokonać wyboru Towaru (Towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie Oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, cechy opcjonalne oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane Towary.

 2. po zakończeniu wyboru Towaru (Towarów) wybrać przycisk „Zobacz koszyk” i wcisnąć „Zamawiam”,

 3. podać Dane Osobowe niezbędne do realizacji zamówienia lub dokonać logowania do Konta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację Regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Zamówienia. Następnie należy użyć przycisku „dalej”,

 4. wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient powinien postępować zgodnie ze wskazanymi wytycznymi,

 5. zatwierdzić Zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia.

 1. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia Towaru, które będzie zawierać informacje o:

 1. przedmiocie Zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych Towarów,

 3. wybranej metodzie zapłaty,

 4. kosztach i wybranym sposobie dostawy.

 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia Towaru stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji, Sprzedawca wysyła na adres e-mail lub numer telefonu Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

 2. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne albo zamówienie wzbudza wątpliwość, Sprzedawca zastrzega sobie prawo niepotwierdzania zamówienia.

 3. Po potwierdzeniu Zamówienia, Klient nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Towaru, w tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki, w szczególności nie może Zamówienia anulować, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

 4. Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta.

 5. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, o czym mowa w pkt IV. ust. 3 Regulaminu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle, z opóźnieniem lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i przewidywanej dacie wysyłki. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona.

 6. Zamówienia złożone w dni powszednie do godz. 13.00, będą potwierdzane, o czym mowa w ust.1. powyżej, i przekazywane do realizacji tego samego dnia. Natomiast, Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta- następnego dnia roboczego.

 7. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. O przewidywanym terminie realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne, w tym za działania i zaniechania pomiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe czy kurierskie.

 10. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 11. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie) są wskazane na Stronie Internetowej Serwisu. Każdorazowo ostateczna wysokość kosztu dostawy Zamówionego Towaru zostanie podana Klientowi przed jego wysyłką.

 12. Przy odbiorze Zamówionego Towaru, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu Zamówionego Towaru. W razie stwierdzenia wad, braków lub uszkodzeń Towaru, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub e-mailowo, w celu przygotowania nowej dostawy.

 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Klienta w Zamówieniu.

 

 1. CENA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

  1. Wszystkie Ceny Usług prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danej Usłudze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również Ceny netto Usług (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w Cenie brutto.

  2. Ceny Towarów nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Usług znajdujących na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.

  5. W ramach ogłaszanych promocji Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.

  6. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

  7. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący Konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT, faktur pro-forma i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

  8. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 4, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

  9. Klient dokonuje płatności przy pomocy Metod Płatności wskazanych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej.

  10. Skorzystanie z wybranej przez Klienta Metody Płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego Klientowi przez danego Dostawcę usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.

  11. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 2, określają zasady odpowiedzialności Dostawcy danej Metody Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.

  12. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny Dostawca Metod Płatności może pobierać od Klienta pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

  1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287) ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  3. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, jak również poniesionych przez Konsumenta kosztów dostawy Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

  8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

  9. Powyższe uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Klientowi niebędącemu Konsumentem, który prowadzi działalnością gospodarczą jako osoba fizyczna, w przypadku gdy począwszy od 1 czerwca 2020 r. dokonał Zamówienia Towaru niezwiązanego bezpośrednio z przedmiotem prowadzonej przez siebie działalności. Korzystając z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient jest obowiązany wykazać spełnienie przesłanek, o których mowa powyżej.

  10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

  2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

 1. wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym,

 2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

 3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

 4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

  1. Klient, o którym mowa w ust.2 powyżej, obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Towaru) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

 

 1. REKLAMACJE

 

  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy.

  2. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z Zamówionym Towarem oraz działaniem Sklepu Internetowego wynikające z:

 1. błędów lub pomyłek Klienta,

 2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,

 3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Sprzedawcy w świadczeniu usług w ramach Sklepu Internetowego.

  1. Reklamacje związane z działaniem Konta Klienta, Sklepu Internetowego oraz Zamówionym Towarem, Klient może złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@tadcar.pl lub drogą pocztową na adres Tad-Car Bogucin 182a 21-080 Garbów z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.

  2. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.

  3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

  4. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Sprzedawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Sprzedawcę lub przedstawiciela Sprzedawcy bezpośrednio Klientowi drogą telefoniczną.

  5. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Sprzedawcę odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Sprzedawcę do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.

  6. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 6, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Sprzedawca ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.

  7. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

 2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

  1. Działania mediacyjne określone w ust.9 dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.

 

 1. UPRAWNIENIA SPRZEDAWCY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

  1. Sprzedawca jest uprawniony do okresowego wyłączania dostępności do Sklepu Internetowego lub jego części z powodu:

 1. modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;

 2. siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).

  1. Sprzedawca jest uprawniony do całkowitego zawieszenia działalności Sklepu Internetowego, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Klientom nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.

  2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Konta na stronie Sklepu Internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy Klient:

 1. korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;

 2. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 3. zamieścił treści o charakterze bezprawnym.

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Klienta obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Umowy lub Umowy Sprzedaży, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą powyższe umowy wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powyższych umów powierza.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnych danych, czy za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub hasła. Sprzedawca zapewnia możliwość odzyskania hasła przez Klienta. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie jego loginu/i lub hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub z przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), które mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Sklepu Internetowego.

  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Sklepu Internetowego, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta formularzy rejestracyjnych.

  7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawca jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. ZASTRZEŻENIA PRAW

 

 1. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego stanowią przedmiot praw Sprzedawcy, chronionych obowiązującymi przepisami prawa. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

 2. Znaki towarowe, oznaczenia Towarów i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich, zostały zamieszczone w Sklepie Internetowych wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią naruszenia ich praw.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”].

 3. Podanie Danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu Internetowego ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu Internetowego, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@tadcar.pl

 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania ze Sklepu Internetowego.

  3. O treści zmiany Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Sprzedawcę na głównej stronie internetowej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie internetowej Sklepu Internetowego przez co najmniej 14 dni.

  4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem lub pocztą na adres sklep@ tadcar.pl, Tad-Car Bogucin 182a 21-080 Garbów